อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะหอมกุลา เยี่ยมเกษตรกรร้อยเอ็ด

อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะหอมกุลา เยี่ยมเกษตรกรร้อยเอ็ด

                   ( สำนักข่าวกรุงเทพฯรายงาน)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของไทย พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ  พร้อมด้วย ภริยาคุณอรทัย สรการ ยงใจยทุธ และคณะผู้ติดตาม  นายประเกียรติ นาสิมมา   นายกสมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุ่งกุลาร้องไห้ GI )    และคณะทำงานของบริษัทหอมกุลา จำกัด นา โดย ดร.นรภทัร จินดาปราณีกุล กรรมการผู้จัดการ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต กรรมการบริหาร และคณะทำงาน  ได้ดินทางไปยังอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมเยียนโรงสีสหกรณ์เกษตรวิสัย และ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีไทยบ้านแจ่มอารมณ์และครอบครัวหอมกุลา  เกษตรกรหลายร้อยคนให้การต้อนรับอย่าง อบอุ่น อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะบริษัท หอมกุลา จำกัด ได้พบปะเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ฟังปัญหาเรื่องน้ำ  ภัยธรรมชาติ และเรื่องานาข้าวต่างๆ  อดีตนายกรัฐมนตรี ให้คำแนะนำและให้กำลังใจกับ เกษตรกรและสัญญาว่าจะพยายามผลัดดันให้โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แบบโครงการอีสานเขียวภาค 2  ให้เกิดขึ้นอีก จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มเกษตรกร เยี่ยมชมพื้นที่และลง แปลงนา  สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก

                    ช่วงบ่ายเวลา14:00 น  ท่านพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  พร้อมคณะผู้ติดตาม ผู้บริหารและคณะทำงานหอมกุลา เดินทางไปที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ พบปะกับเกษตรอินทรีย์อุ่มแสงและเกษตรกรเกษตรวิสัย โดยผู้มีเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ  ชัยคณารักษกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  ขจรรัตน์ สุระโคตร จากวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์ บ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ  นายนันทวรรธน์ สุขเมือง จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีไทยบ้านแจ่มอารมณ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ร่วมการพบปะครั้งนี้ ทุกภาคส่วนต่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวและการตลาดสา หรับข้าว หอมมะลิทุ่งกุลา และจะส่งเสริมเชิญชวนผู้ที่สนใจการค้าข้าวหอมมะลิทั้งประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมงาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่19 ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

Copyright © 2019. All rights reserved.