เกี่ยวกับเรา

Slider

บริษัท หอมกุลา จำกัด

บริษัท หอมกุลา จำกัด มีเป้าหมายที่จะทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับคุณภาพในระดับสากล เพื่อเป็นการเปิดตลาดข้าวไทยไปสู่ตลาดโลก โดยการยกระดับมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและมาตรฐานอาชีพเกษตรกรไทยให้สูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

“หอมกุลา” ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรไทย โดยหอมกุลาตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของคุณภาพข้าวที่ดีนั้น เริ่มจาก 2 มือของเกษตรกรไทย ที่เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของการปลูกข้าว ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทน หอมกุลา จึงใส่ใจและดูแลสมาชิก ”เกษตรกร หอมกุลา” เสมือนดังครอบครัว โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากข้าวหอมกุลาจะถูกนำไปเป็นเงินปันผลให้กับ “เกษตรกร หอมกุลา” ที่เป็นผู้ปลูกข้าวในถุงนั้น ๆ และจึงเป็นที่มาของ “ครอบครัวหอมกุลา”

“หอมกุลา” มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศจากของเรา ซึ่งส่งตรงมาจาก "ทุ่งกุลาร้องไห้" พื้นที่ปลูกข้าวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยอาศัยการนำเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศของ "GISTDA" (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตข้าวของเรา ให้ได้ข้าวที่หอม ขาว ยาว เรียว และได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ GI อย่างแท้จริง

มาตรฐานรับรองข้าวหอมมะลิ

Copyright © 2019. All rights reserved.